Kettnaker Kollektion 2015/2016 - page 229

Tü rens ch r änke
Doo r cab i ne t s
SOMA Wohnen
SOMA l i v i ng
1½ R
57, 6
1 R
38,4
B/W cm
H cm
B/W cm
H cm
2 R
76,8
2½ R
96,0
3 R
115,2
40
40
50
50
60
60
80
80
100
100
120
120
40 50 60 80
100
120
40 50 60 80
100
120
160
K l appens ch r änke , Ans ch l ag un t en
F l ap ches t s , Hi nge a t bo t t om
V i t r i nens ch r änke
Gl a s s cab i ne t
37 | 50 | 67 cm T i e f e / dep t h
½ R
19,2
1 R
38,4
1½ R
57,6
K l appens ch r änke , Ans ch l ag oben
F l ap ches t s , Hi nge a t t op
37 | 50 | 67 cm T i e f e / dep t h
B/W
Breite / width
H
Höhe / hight
B/W cm
H cm
40 50 60 80
100
120
160
Komb i s ch r änke
Comb i ca rca se
1½ R
57,6
37 | 50 | 67 cm T i e f e / dep t h
1...,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228 230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,...260
Powered by FlippingBook