Gr i f f e ode r Gr i f f l e i s t en be ­t onen
d i e k l a ren L i n i en des Möbe l s .
S i e s i nd Te i l des sys tema t i schen
Sp i e l s .
Hand l es o r hand l e s t r i ps empha s i se t he c l ea r l i nes o f
t he f u r n i t u re . They f o rm an e l emen t o f t he s y s t ema t i c ove r-
a l l e ff ec t .
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...264