Seite 78 - Kettnaker Kollektion 2013

Top view of a horizontal cable duct.
In front of it one can see the upper
opening for the electric distribution
box. The e-box will be installed in
the top of the carcase and can house
distribution box, transformers and
radio switches. Cables and plugs can
be stowed in the vertical cable duct
below. Both can be closed with alu­-
minium panels.
Horizontale kabelgoot van bovenaf
gezien. Ervoor ziet u de bovenste
opening voor de elektroverdeelbox.
Deze e-box wordt boven in de basis-
module gemonteerd en biedt ruimte
aan stekkers, trafo’s en draadloze
schakelaars. Onderin de ver­ticale
kabelgoot kunnen kabels en stekkers
uit het zicht worden op­ge­borgen.
Beide openingen kunnen met een
aluminiumpaneel worden afgesloten.
S t ow cab l es
A l l app l i ances f i nd room i n
t he f u r n i t u re . Now t he w i r i ng
w i l l p l ay an impo r t an t ro l e .
I t i s impo r t an t t o p l an app ro -
priate possibilities in advance:
ho r i zon t a l and ve r t i ca l cab l e
duc t s and ou t l e t s and a cen -
t r a l ea s i l y acces s i b l e pos s i b i l -
i t y f o r hous i ng mu l t i p l e sock -
e t s , t r ans f o rme r s , r ad i o
sw i t ches e t c .
Kabe l s op r u imen
Nada t a l l e appa r a t en een
plaats hebben gevonden in het
meube l , d r aa i t a l l es om de
j u i s t e bekabe l i ng . He t i s be -
l ang r i j k da t van mee t a f aan
de noodz ake l i j ke moge l i j k ­
heden wo rden i ngep l and :
horizontale en verticale kabel-
go t en , kabe l open i ngen en
een cen t r a l e , goed t oegan -
ke l i j ke moge l i j khe i d om s t ek -
ke r ve rdee l dozen , t r ans f o r­
ma t o ren , d r aad l oze s t ekke r s ,
enz . onde r t e b rengen .
76
77
S O M A