Seite 71 - Kettnaker Kollektion 2013

Mu l t imed i a
Möbe l d i enen un t e r ande rem de r
Un t e r b r i ngung von Ge r ä t en f ü r Hi - F i ,
TV und Mu l t imed i a . Da r übe r h i naus i s t
d i e Be l euch t ung im Möbe l und d i e
Mög l i chke i t i nd i rek t e r Be l euch t ung an
Kommoden und Panee l en wüns chens -
we r t . Be i SOMA f i nde t man i n t e l l i gen -
t e De t a i l - Lösungen , um B i l d , Ton und
L i ch t i ns Möbe l zu i n t eg r i e ren . E i n
Med i en -Hi ghboa rd kann vo r de r Wand
s chweben“ ode r au f e i nen Socke l
ges t e l l t we rden . I n be i den Fä l l en i s t
d i e Hi n t e r kan t enbe l euch t ung mög l i ch .
Mu l t imed i a
Furniture serves among other
t h i ngs a s hous i ng f o r s t e reo ,
TV and mu l t imed i a equ i p -
men t . Fu r t he rmo re , i l l umi na -
t i on i ns i de t he f u r n i t u re and
i nd i rec t l i gh t i ng a t d res se r s
and pane l s i s a l so des i red .
With SOMA you will find intel-
l i gen t de t a i l s o l u t i on s f o r
i n t eg r a t i ng p i c t u re , s ound
and l i gh t i n t o t he f u r n i t u re .
A med i a h i ghboa rd can “hov -
e r ” i n f ron t o f t he wa l l o r
can be pu t on a p l i n t h . Bo t h
ca ses a l l ow an i l l umi na t i on
o f t he back .
Mu l t imed i a
Meubels dienen onder andere
voor het opbergen van appa-
r a t uu r voo r Hi - F i , t v en mu l t i -
med i a . Bovend i en i s de ve r-
l i ch t i ng i n he t meube l en de
moge l i j k he i d t o t i nd i re c t e
v e r l i c h t i ng v an commode en
pane l en wen s e l i j k . B i j SOMA
v i nd t men op l os s i ngen me t
doordachte details, om beeld,
ge l u i d en l i ch t i n he t meu -
be l t e i n t eg re ren . Een hoge
mediakast kan boven de vloer
zweven” o f op een sokke l
worden geplaatst. In beide ge­-
vallen is achterkantver­lichting
moge l i j k .