Seite 67 - Kettnaker Kollektion 2013

One p i ece o f f u r n i t u re ,
i n f i n i t e pos s i b i l i t i es
The magne t i c exchange s y s -
t em p rov i de s t he pe r f e c t
an swe r f o r t h i s app roa c h .
Sepa r a t e t he f unc t i on f rom
t he c rea t i ve ex t e r i o r, and
g i ve you r se l f t he f reedom
to design your personal indi-
v i dua l p i eces . The SOMA
body i s cove red w i t h a pa t ­
t e r n o f p rec i se reces ses w i t h
s t rong magne t s . F ron t and
side panels carry the corre-
sponding metal counterparts.
Th i s means t ha t t he pane l s
a re f i rml y he l d t o t he body
bu t can s t i l l ea s i l y be ex -
changed – en t i re l y w i t hou t
need i ng t oo l s .
Een meube l s t uk ,
e i nde l oze moge l i j kheden
Me t he t magnee tw i s se l s y s -
t eem pe r f e c t i one ren we d i t
u i t gangspun t . Sche i den we
f unc t i e van de gec reëe rde
uiterlijke vorm. En bieden we
u daa rmee de v r i j he i d om
uw pe r soon l i j ke , un i eke meu -
be l s t uk t e on twe r pen . Rond -
om de romp van SOMA wo r-
den roos t e r s me t nauwkeu r i g
uitgefreesde openingen ge-
monteerd. Hierin worden ster­-
ke magneten geplaatst. Voor-
en z i j pane l en d r agen zo de
passende metalen tegenpool.
Op deze manier zijn de pane-
len strak aan de romp beves-
t i gd en k unnen de z e t oc h
eenvoud i g wo rden ve rw i s se l d .
Zonde r en i g ge reeds chap .