Seite 64 - Kettnaker Kollektion 2013

Sp i e l f l ächen
Wa s s i ch h i n t e r de r Obe r f l äche von SOMA
ve r b i rg t , i s t n i ch t imme r au f den e r s t en
B l i ck e r kennba r. E i n Möbe l mi t v i e l en Schub-
kä s t en? Ta t s äch l i ch i s t d i es e i ne Sch r ank -
komb i na t i on mi t 4 Schubkäs t en , 3 Tü ren und
1
K l appe . Lack i e r t e B l enden wechse l n s i ch
mi t f a r b i gen Gl ä se r n ab . S i e s i nd magne -
t i s ch am Ko r pus be f es t i g t und können dahe r
j ede r ze i t neu angeo rdne t ode r ausge t aus ch t
we rden . Wen i ge Handgr i f f e genügen , und
aus e i nem dezen t e i n f a r b i gen w i rd e i n l eb -
ha f t bun t es Möbe l .
P l ayg round
Wha t l i es beh i nd t he su r f ace
o f SOMA i s no t a l way s i n -
s t an t l y recogn i s ab l e . Fu r n i -
t u re w i t h nume rous d r awe r s ?
Th i s i s i ndeed a cupboa rd
comb i na t i on w i t h 4 d r awe r s ,
3
doo r s and one f l ap . Po l -
i s hed pane l s a l t e r na t e w i t h
co l ou red g l a s s . They a re
magne t i ca l l y a ff i xed t o t he
su r f ace and can t he re f o re
be rea r r anged o r swapped
f o r o t he r s a t any t ime . Jus t
a few easy operations suffice
t o t u r n an eve r yday mono -
co l ou red p i ece o f f u r n i t u re
i n t o a l i ve l y co l ou red ado r n -
men t t o you r home .
Spee l r u imt e
Wa t e r z i ch ach t e r de pane l en
van SOMA ve r be rg t , i s n i e t a l ­-
t i j d op he t ee r s t e gez i ch t dui­-
delijk. Een meubel met veel
l adeka s t en? Di t i s i n f e i t e een
kastcombinatie met 4 ladeka s -
t en , 3 deu ren en 1 k l ep . Ge -
l ak t e pane l en z i j n a f gew i s se l d
met gekleurde glasdelen. Deze
z i j n magne t i s ch aan de romp
beves t i gd en kunnen daa rom
altijd nieuw worden gerang-
schikt of omgew i s s e l d . En k e l e
hand ­grepen volstaan, en zo
kan van een rustig eenkleurig
meubel een levendig bontge-
kleurd mode l wo rden gemaak t .
63
62
S O M A