Seite 15 - Kettnaker Kollektion 2013

Since 1870, our manufacturing
p l an t f o r f u r n i t u re ha s been
l oca t ed i n Dü rmen t i ngen i n
Upper Swabia, a region where
craftsmenship and passion for
p rec i s i on have a l ong t r ad i -
t i on . Th i s i s whe re we des i gn
and manu f ac t u re modu l a r
s y s t ems f o r a l l l i v i ng a rea s .
They become t r u l y un i que
p i ece s t hank s t o a l l t he com-
mi tmen t , compe t ence and
t ime t ha t such ex t r ao rd i na r y
un i que spec imens requ i re .
This is appreciated by friends
o f Ke t t nake r f u r n i t u re a l l
a round t he g l obe .
S i nds 1870 l e i den w i j onze
manu f ac t uu r voo r meube l s i n
Dü rmen t i ngen i n he t Zwab i -
s che hoog l and . Een reg i o ,
waa r i n ambach t e l i j ke kwa l i ­-
teit en de passie voor precisie
een l ange t r ad i t i e hebben .
H i e r on twe r pen en p roduce -
ren we modu l a i re s y s t emen
voo r a l l e woonve r t rekken .
Hieruit ontstaan echte unieke
exemp l a ren , me t a l l e ove r-
gave , bekwaamhe i d en t i j d
die een buitengewoon unicaat
nodig heeft. Dat weten vrien-
den van Ke t t nake r ove r a l t e r
we re l d t e waa rde ren .