Seite 122 - Kettnaker Kollektion 2013

Di e De t a i l s
Wi r l i eben d i e Di nge , d i e uns imme r w i ede r
da r an e r i nne r n , w i eso w i r s i e l i eben . ALEA
l ä s s t s i ch j e nach An f o rde r ung um v i e l e
s chöne , s i nnvo l l e Funk t i onen e rwe i t e r n . Und
g l e i ch i n we l che r Komb i na t i on d i ese zu
e i nem Ganzen add i e r t we rden , d i e auße rge -
wöhn l i che handwe r k l i che Ar be i t , d i e i n i hnen
s t eck t , w i rd i nsbesonde re an den De t a i l s
s i ch t ba r. Do r t , wo s i ch Te i l e bewegen ode r
un t e r s ch i ed l i che Fo rmen und Ma t e r i a l i en
au f e i nande r t re f f en . Und im k l a ren L i n i enb i l d ,
we l ches s i ch aus de r e i nhe i t l i chen Ma t e r i a l -
s t ä r ke de r F ron t - und Abdeckp l a t t en e rg i b t .
Es s i nd genau 6 Mi l l ime t e r.
The De t a i l s
We l ove t hose t h i ngs wh i ch
a l way s remi nd us why we l ove
t hem. Acco rd i ng t o requ i re -
men t s , ALEA can be ex t ended
by i nc l ud i ng many beau t i f u l ,
sens i b l e f unc t i ons . And no
ma t t e r i n wh i ch comb i na t i on
t hey c rea t e t he ensemb l e ,
t he ex t r ao rd i na r y c r a f t sman -
sh i p wh i ch ha s been pu t i n
w i l l show i n pa r t i cu l a r i n t he
de t a i l s – whe re pa r t s move
o r d i ff e ren t shapes and ma t e -
r i a l s mee t . And i n t he c l ea r
l i ne s t r uc t u re wh i ch resu l t s
f rom t he cons i s t en t ma t e r i a l
t h i cknes s o f f ron t s and cove r
pane l s . Th i s i s exac t l y 6 mm.
De de t a i l s
W i j houden v an de d i ngen ,
d i e e r ons s t eeds wee r aan
he r i nne ren waa rom we e r van
houden . Af hanke l i j k van de
e i sen kan ALEA me t ve l e
f r aa i e , z i nvo l l e f unc t i es wo r-
den u i t geb re i d . He t maak t
n i e t u i t i n we l ke comb i na t i e
deze wo rden s amengevoegd
t o t een gehee l ; he t bu i t en ­
gewone ambach t e l i j ke we r k
da t e r i n s t eek t , i s voo r a l t e
z i en aan de de t a i l s . Daa r,
waa r de l en bewegen o f u i t -
een l opende vo rmen en ma t e -
r i a l en e l kaa r on tmoe t en . En
i n he t he l de re bee l d van de
lijnen, dat het resultaat is van
een uniforme materiaaldikte
van de f ron t - en a f dekp l a t en .
Deze i s p rec i es 6 mm.
121
120
A L E A